علم پزشکى به زبان ساده، زمینه هاى پزشکى و شاخه هاى پزشکى