بیماری طاعون چیست؟نشانه های بیماری طاعون و درمان آن